Pentamycin LA Enjeksiyonluk Çözelti

Kullanım Sahası:
Oksitetrasikline duyarlı mikroorganizmalardan ileri gelen sistemik enfeksiyonlarda, septisemilerde, viral enfeksiyonlarla komplike sekonder bakteri enfeksiyonlarında kullanılır. Bu kapsamda başlıca kolibasilloz, piyeten, agalaksi, listerioz, leptospiroz, enfeksiyöz keratokonjunktivit, anaplazmoz, pnömonilerde, ayrıca mastit ve metritlerde lokal tedaviye destek olarak kullanılır.

Kullanışı ve Dozu:
Sığır, koyun ve keçilerde derin kas içi enjeksiyon şeklinde kullanılır
Pratik doz: 1 ml / 10 kg c.a.'dır.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et için: 28 gün
Süt için: 12 gün (24 sağım)

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Oda sıcaklığında (15-25°C) ışıktan korunarak saklanmalıdır. Işık etkisinde kalması veya şişenin açılması gibi sebeplerle meydana gelecek renk koyulaşmasının ilacın etkinliği üzerine hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Raf ömrü üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutularda 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml çözelti ihtiva eden bal renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur. [/one]